top of page
GD_logo.png
gala_grey.png

Green Designer  

Green Designer to nowy projekt Eurologistics Media Group, powstały w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce. Rosnący wpływ zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych na funkcjonowanie firm sprawiły, iż postanowiliśmy powiększyć grono wyróżnień wręczanych podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji o nową nagrodę.

KATEGORIE ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW

W ramach konkursu pragniemy oceniać projekty ekologiczne w sektorach logistyki, transportu, magazynowania oraz w budownictwie obiektów przemysłowych.

Kategorie zgłaszanych projektów
gd_banner_02.jpg

KRYTERIA OCENY PROJEKTU

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA

Zgłaszany projekt winien uwzględniać redukcję negatywnych oddziaływań na środowisko
w sektorach transportu, logistyki, magazynowania, budowy
i wyposażenia magazynów, poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Do kryteriów oceny można włączyć między innymi redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, optymalizację procesów logistycznych i zwiększenie efektywności wykorzystania surowców.

INNOWACYJNOŚĆ

Zgłaszany projekt powinien charakteryzować się oryginalnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju sektorów transportowych, logistycznych, magazynowych, budowlanych
i wyposażenia magazynów, opartych na nowych technologiach. Kryteriami oceny mogą być unikalność rozwiązań, ich skuteczność oraz wartość dodana dla sektora.

WSPÓŁPRACA

Zgłaszany projekt może zakładać aktywną współpracę między różnymi podmiotami, w tym naukowcami, firmami z branży. Kryteriami oceny będzie  jakość i efektywność takiej współpracy, stopień angażowania i partycypacji różnych grup interesariuszy oraz potencjał projektu.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zgłaszany projekt powinien przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju sektora transportowego, logistycznego, magazynowego, budowlanego i wyposażenia magazynów, uwzględniając równowagę między rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym, a także osiągając cele zrównoważonego rozwoju  np.: ESG. Kryteriami oceny mogą być między innymi zgodność z celami zrównoważonego rozwoju, uwzględnienie kwestii społecznych i ekonomicznych, a także potencjał projektu do generowania korzyści dla różnych grup.

Kryteria oceny projektu

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Zgłoszenie do konkursu będzie następować poprzez wypełnienie ankiety konkursowej. W jej ramach zapytamy Państwa m.in. o to. w jaki sposób projekt wprowadza unikalne i oryginalne rozwiązania na rynku, jakie korzyści dla środowiska naturalnego są uwzględnione w projekcie czy też czy jego realizacja przełoży się na równoległą optymalizację procesów logistycznych, redukcję kosztów eksploatacji, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawę warunków pracy itp.

 

W ocenie projektu pomogą nam też dodatkowe materiały - prezentacje dotyczące realizowanego projektu, filmy, opinie jednostek badawczych, certyfikaty etc.

Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich biorących w nim udział podmiotów. Oceny dokonywać będzie niezależna kapitału, działająca pod przewodnictwem reprezentanta Eurologistics Media Group, zaś nagrody zostaną wręczone podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Zgłoś udział w konkursie
Kontakt

KONTAKT

Witold Zygmunt 2021.jpg

Witold Zygmunt

Z-ca redaktora naczelnego

EUROLOGISTICS

Prosimy o przesłanie ankiety na adres e-mail:

witold.zygmunt@eurologistics.pl

Więcej informacji można uzyskać, pisząc na powyższy adres e-mail
lub pod numerem telefonu

515 160 513

GD_logo.png
bottom of page