3 grudnia 2020, Warszawa

Hotel Sofitel VICTORIA

godzina: 19.00

Do rozpoczęcia GALI pozostało:
 
AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE

Adrianna Adamska

Rzecznik prasowy / zgłoszenia / patronaty medialne / akredytacje dziennikarskie

 

mobile: 515 160 505

Please reload

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o akredytację dziennikarską na 19 edycję Gali Logistyki Transportu i Produkcji.

Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz akredytacji.

Decyzja o przyznaniu akredytacji lub o odmowie przyznania akredytacji zostanie przesłana drogą  elektroniczną  na adres wskazany we wniosku akredytacyjnym, w terminie do dnia 23 listopada 2020.

Regulamin przyznawania akredytacji:

Akredytacje dziennikarskie mogą być udzielone wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy pracują dla mediów ogólnokrajowych, ponadregionalnych i lokalnych o dużym zasięgu - Akredytacje przyznawane są na podstawie formularza akredytacyjnego, który należy przesłać do dnia 23.11.2020. - Ogranicza się ilość dziennikarzy do 2 osób z redakcji prasowej, radiowej oraz portalu internetowego. - Organizatorzy mogą odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny odmowy. - Potwierdzenie przyjęcia akredytacji nastąpi przez wiadomość e-mail do dnia 27.11.2020. Akredytowany dziennikarz zobowiązuje przekazać organizatorowi opublikowany materiał o wydarzeniu do dnia 10.12.2020. Dziennikarz dostarczy link do opublikowanego artykułu, prześle plik z audycją radiową itd. na adres adrianna.adamska@eurologistics.pl  - Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie. - Bezpłatne identyfikatory będą wydawane tylko dla posiadaczy potwierdzonych przez Organizatora akredytacji. - Wystawioną akredytację prasową można odebrać tylko i wyłącznie osobiście, w punkcie rejestracyjnym po okazaniu ważnej legitymacji prasowej. Akredytowani dziennikarze otrzymają przy rejestracji identyfikator (MEDIA). - W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich podczas Gali, identyfikator musi być umieszczony przez jej posiadacza w widocznym miejscu. - Organizator ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu.

REGULAMIN

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację poniższych warunków:

 

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów Eurologistics, Logistyka Produkcji i Truck & Business Polska.

2. Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe Eurologistics (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

3 .Rezygnacja z uczestnictwa Gali Logistyki, Transportu i Produkcji może nastąpić nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia.

4. Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (e-mail) na adres: adrianna.adamska@eurologistics.pl

5 W przypadku nieodwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w wydarzeniu, organizator obciąży osobę/firmę, której dane widnieją na formularzu opłatą w wysokości całej kwoty.

6 Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez „EUROLOGISTICS” S.C. z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Kubackiego 29A, faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej.​

7 Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez EUROLOGISTICS S.C. z siedzibą przy ulicy Kubackiego 29A, 62-002 w Suchym Lesie, mojego wizerunku utrwalonego podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji w dniu 5 grudnia 2019 r, którego byłem/am uczestnikiem, w nośnikach medialnych należących do EUROLOGISTICS S.C. w celach marketingowych. Zostałem/am poinformowany/a, że udzielona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i przysługuje mi prawo do jej cofnięcia.

8 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, ul. Kubackiego 29A, 62-002 Suchy Las,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  tel. 61/892 63 60, e-mail: info@eurologistics.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, organy kontrolne i nadzorcze oraz audyt,

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z postanowieniami instrukcji archiwalnej EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS lat 5, a z umowy cywilnoprawnej z ZUS lat 50,

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.